Klachtenregeling

Wie kan een klacht indienen

Een klacht kan worden ingediend door cliënten, zijn echtgenoot, zijn geregistreerd partner dan wel andere levensgezel, zijn bloedverwanten in de rechte lijn en in de zijlijn tot en met de vierde graad, degene die het gezag over de rechthebbende uitoefent, zijn voogd, zijn curator, zijn mentor, het openbaar ministerie en door de instelling waar de rechthebbende wordt verzorgd of die aan de rechthebbende begeleiding biedt. Tevens voor het college van burgemeester en wethouders van de gemeente waar rechthebbende woonplaats heeft. En voor het overige mag iedereen een klacht indienen.

Bij wie en op welke wijze dat moet gebeuren

Een klacht kan uitsluitend schriftelijk, middels een klachtenformulier per post of e-mail en mondeling door de partijen, welke hierboven genoemd zijn, worden ingediend bij de bewindvoerder of diens vervanger op dat moment. Een schriftelijke klacht moet tenminste voorzien zijn van:

  • Naam en adres van de indiener
  • De dagtekening
  • Weergave/motivatie van de klacht en het tijdstip
  • Handtekening

Klachten die niet gedagtekend zijn, worden geacht gedagtekend te zijn op de dag van ontvangst.

Bij mondelinge klacht zal ook schriftelijk worden vastgelegd door bewindvoerder in samenspraak met de klager.  

Op welke wijze de klacht wordt afgehandeld

De bewindvoerder of dienst vervanger bevestigt de ontvangst van de klacht schriftelijk binnen tien werkdagen te rekenen vanaf de datum poststempel en vermeld daarbij de afhandelingstermijn van de klacht. Indien de klacht mondeling is ingediend, dan zal dit ook schriftelijke bevestigd worden.

Alle klachten worden onder strikte geheimhouding afgewikkeld. Indien het noodzakelijk is bij derden informatie op te vragen zal vooraf toestemming aan de klager worden gevraagd.

De maximale termijn van 6 weken waarbinnen de klacht wordt afgehandeld

De klacht wordt zo spoedig mogelijk behandeld door de bewindvoerder of diens vervanger, uiterlijk binnen 6 weken, echter met inachtneming van het volgende:

  • De bewindvoerder of diens vervanger hoort de degene die een klacht heeft ingediend,
  • De bewindvoerder of dienst vervanger lost de klacht zo mogelijk op door bemiddeling en deelt het resultaat daarvan schriftelijk mee aan degene die een klacht heeft ingediend.

Het vervolg bij een gegronde en een ongegronde klacht

Als de klacht is opgelost of afgedaan, legt de bewindvoerder of diens vervanger de wijze waarop dat is gebeurd vast op het klachtenformulier.

Indien een klacht gegrond is dan overlegt de bewindvoerder met de degene die een klacht heeft ingediend hoe de klacht het beste opgelost kan worden. Bij gegronde klachten kan een (vervolg)onderzoek worden ingesteld, degene die een klacht heeft ingediend dient hieraan volledige medewerking aan te verlenen.

Indien een klacht ongegrond is dan zal de bewindvoerder een toelichting hiervan geven aan de klager en tevens bespreken of dit gevolgen heeft voor de verdere dienstverlening.

Mogelijkheden voor de klager bij ongegrondverklaring van de klacht

De klager kan bij een klacht die ongegrond is geacht een klacht indienen bij de branchevereniging VeWeVe en/of de kantonrechter die het bewind heeft ingesteld.

Aanvullende informatie