Kwaliteitseisen Bewindvoerders

Wet wijziging curatele, beschermingsbewind en mentorschap

De Wet wijziging curatele, beschermingsbewind en mentorschap stelt strengere eisen aan curatoren, bewindvoerders en mentoren. Deze aanvullende regelingen voor de Wet wijziging curatele,
beschermingsbewind en mentorschap zijn per 1 april 2014 ingegaan.

Deze kwaliteitseisen beschermingsbewindvoerders geven aan waaraan zij moeten voldoen om benoembaar te blijven. Bestaande bewindvoerders worden vanaf april 2014 in de gelegenheid gesteld om binnen een periode van twee jaar te voldoen aan de nieuwe wettelijke kwaliteitseisen.

Bewindvoerders die als professionele beschermingsbewindvoerder willen starten ná april 2014 dienen vóóraf te voldoen aan de nieuwe wettelijke kwaliteitseisen. Zij dienen een zogenoemde “eigenverklaring” in te dienen bij hun kantonrechter, deze zal beslissen of de beoogde bewindvoerder benoembaar is of niet.

Taken van de Beschermingsbewindvoerder

Het LOVCK (Landelijk Overleg Vak inhoud Civiel en Kanton) heeft de volgende aanbevelingen (versie 2014) gedaan aan kantonrechters belast met de behandeling van bewind zaken.

De eerste taak van de bewindvoerder is het inventariseren van de boedel voor zover die onder het bewind valt, daarvan een boedelbeschrijving opmaken en het zoveel mogelijk voorkomen dat vermogensbestanddelen aan het bewind worden onttrokken.

De boedelbeschrijving dient, binnen drie maanden na aanvang van het bewind, ondertekend door de bewindvoerder, te worden ingediend. Op verzoek van de bewindvoerder kan de kantonrechter verlenging van die termijn toestaan. Indien het bewind is ingesteld wegens het hebben van
problematische schulden, dient de bewindvoerder bij de boedelbeschrijving een plan van aanpak te overleggen.

De bewindvoerder dient direct na benoeming door de kantonrechter de aanwezige gelden op een bankrekening ten name van de rechthebbende te administreren en wel gescheiden van zijn eigen vermogen. Hij dient ten spoedigste de bankinstellingen in te lichten over het bewind, zo nodig eventuele bankpassen van de rechthebbende te laten blokkeren en de afschriften van bankrekeningen naar zijn adres te laten sturen.